Verklaring ADS

De softwareontwikkelaars, verenigd in de Alliantie Douane Software (ADS) werken in overleg met de Douane en onder meer de koepelorganisaties EVO, Fenex, Fenedex en VNO NCW aan de vervanging van de douane aangiftesysteem SAGITTA (invoer en uitvoer). Sagitta Invoer is reeds vervangen door het nieuwe aangiftesysteem (AGS) en Sagitta Uitvoer staat op het punt om vervangen te worden. De samenwerking vindt met name plaats in een klankbordgroep.

De ADS is dan ook onaangenaam verrast door de eenzijdige communicatie vanuit de Douane inzake het uitstellen van de nieuwe release van AGS en ziet zich genoodzaakt om de volgende toelichting te geven, teneinde een juist en volledig beeld te geven van de situatie:

Op basis van de negatieve ervaringen met de AGS invoer heeft de ADS met de Douane de randvoorwaarden afgesproken op basis waarvan de uitrol van de nieuwe systemen mogelijk is. ADS heeft zich genoodzaakt gezien om op 26 oktober jl. voor de release van 28/29 november aanstaande een negatief advies uit te brengen. Dit aangezien de Douane onvoldoende de randvoorwaarden invult, waardoor het voor de softwareontwikkelaars niet mogelijk is de benodigde testen van software uit te voeren en af te ronden. Een geforceerde release van niet geteste software kan dusdanig verstrekkende gevolgen hebben voor het importerende bedrijfsleven, dat de ADS heeft gemeend dit ernstige bedrijfsrisico niet te kunnen billijken. ADS heeft op 14 oktober jl. de Douane reeds een waarschuwing gegeven, dat indien de nieuwe release toch op 28/29 november zou plaatsvinden, alle aansprakelijkheid en klachten van gebruikers worden doorverwezen naar de Douane. Uiteindelijk heeft ook de Douane ingezien dat de testsystemen nog niet gereed waren en het advies van de ADS overgenomen en tot uitstel besloten.

De ADS heeft aangeboden om gezamenlijk te communiceren dat de nieuwe release datum wordt verschoven. De ADS betreurt de beslissing van de Douane dan ook zeer om vandaag zonder enig gezamenlijk overleg te communiceren op haar website, waarbij tevens wordt voorbijgegaan aan bovenstaande feiten.

De ADS wil ten allen tijde de belangen van het importerende en exporterend bedrijfsleven voorop stellen en zal zich om die reden in een coöperatieve houding opstellen richting de Douane, teneinde gezamenlijk een oplossing te vinden voor de ontstane situatie.

4 november 2015
Alliantie Douane Software